728 x 90

Obowiązek aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Obowiązek aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Czy podmioty zgłoszone do rejestru CRBR mają obowiązek aktualizacji danych ? Jeżeli tak to w jakim terminie i zakresie. Czy za brak aktualizacji przewidziane są jakieś sankcje?

Większość przedsiębiorców, podlegających wpisowi do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), na ostatnią chwilę, w celu uniknięcia grzywny dokonywała rejestracji w Rejestrze.

Mało który przedsiębiorca jednak pamięta, że obowiązek przewidziany w art. 58 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej Ustawa) obejmuje oprócz zgłoszenia takiego podmiotu do rejestru, również obowiązek aktualizacji danych takiego podmiotu, w tym rejestrze.

Kto jest zobowiązany do zgłoszenia danych do CRBR ?

Zgodnie z art. 58 ustawy zobowiązanymi do zgłoszenia danych oraz ich aktualizacji są:

  1. spółki jawne;
  2. spółki komandytowe;
  3.  spółki komandytowo-akcyjne;
  4.  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  5. proste spółki akcyjne;
  6.  spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 oraz z 2021 r. poz. 355).

Jakie dane należy zgłosić i aktualizować ?

Zgodnie z art. 59 Ustawy do Rejestru należy zgosić następujące dane

1) dane identyfikacyjne spółki

a) nazwę (firmę),

b) formę organizacyjną,

c) siedzibę,

d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

e) NIP;

2) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek:

a) imię i nazwisko,

b) obywatelstwo,

c) państwo zamieszkania,

d) numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,

e) informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Jaki jest termin na rejestrację podmiotu oraz aktualizację jego danych w rejestrze ?

Aktualnie, zgodnie z art. 60 ustawy informacje, o których mowa powyżej, powinny być zgłaszane do Rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany.

Jakie są sankcje za brak zgłoszenia lub aktualizacji danych w rejestrze

Zgodnie zaś z art. 153 Ustawy, spółki, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji, w terminie wskazanym w ustawie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł. Sankcja przewidziana w tym artykule dotyczy zarówno nowego zgłoszenia danych jak i konieczności ich aktualizacji, chociaż samo brzmienie przepisu jest niejednoznaczne.

Przeczytaj również:

Od 31 października 2021 r. wysokie kary pieniężne za brak zgłoszenia i aktualizacji danych w rejestrze CRBR przez fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie i trusty

3 comments
PrawoSpolek
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

3 Comments

Ostatnie wpisy

Najczęściej komentowane