728 x 90

Umowa o świadczenie usług – możliwość wyłączenia ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy.

Umowa o świadczenie usług – możliwość wyłączenia ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy.

Generalną zasadą jest to, że konsument, który zawarł umowę o świadczenie usług poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość może od tak zawartej umowy odstąpić, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie takie nie przysługuje natomiast, w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług w lokalu przedsiębiorstwa.

Ustawowe prawo odstąpienia od umowy może jednak zostać wyłączone na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo konsumentów tj. porozumienia stron i tylko w przypadku gdy dotyczy umowy o świadczenie usług. Zgodnie z tym przepisem, ustawowe prawo konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów „o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

Informacja taka powinna być przekazana konsumentowi w sposób czytelny i nie powinna ograniczać się jedynie do domyślnie zaznaczonego pola w umowie czy w formularzu internetowym a konsument powinien ją zaakceptować.   W innym przypadku zastrzeżenie takie może zostać uznane po prostu za bezskuteczne.

W obrocie gospodarczym często jednak występują sytuację, w których w jednej umowie zawarte są uregulowania dotyczące zarówno np. sprzedaży rzeczy oraz usługi dodatkowej np. montażu rzeczy sprzedanej. Taka umowa ma charakter umowy mieszanej i jako taka, o ile zawierana jest poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, nie spełnia warunków umożliwiających pozbawienia konsumenta prawa do odstąpienia od umowy.

Stanowisko takie przyjął również Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w decyzji numer RWR 10/2019, w której uznał, że przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą i montażem pieców gazowych mógł wprowadzać konsumentów w błąd stosując do umowy mieszanej, dotyczącej sprzedaży pieców gazowych wraz z ich montażem, ograniczeń przewidzianych w art. 38 ust. 1. Przedsiębiorca ten we wzorach swoich umów dotyczących sprzedaży okien wraz z ich montażem stosował następujące zapisy:

a) konsumenci tracą prawo do odstąpienia od umowy po wykonaniu usługi montażu urządzenia gazowego przez przedsiębiorcę, jeżeli nastąpiło to za ich wyraźną zgodą, poinformowanych przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że wykonanie usługi skutkować będzie utratą ww. prawa, z uwagi na wyjątek przewidziany w art. 38 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.),

b) konsumenci tracą prawo do odstąpienia od umowy po wykonaniu usługi montażu urządzenia gazowego przez przedsiębiorcę, jeżeli nastąpiło to za ich wyraźną zgodą, poinformowanych przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że wykonanie usługi skutkować będzie utratą ww. prawa, z uwagi na brak możliwości dokonania demontażu pieca gazowego lub z uwagi na fakt, że taki demontaż wiązałby się z nadmiernymi trudnościami i kosztami oraz powodowałby uszkodzenia,

c) konsumenci tracą prawo do odstąpienia od umowy po rozpoczęciu usługi montażu urządzenia gazowego przez przedsiębiorcę, jeżeli nastąpiło to za ich wyraźną zgodą, poinformowanych przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że skutkować to będzie utratą ww. prawa,

d) bieg terminu do odstąpienia konsumentów od umowy, której przedmiotem jest sprzedaż i montaż urządzenia gazowego, rozpoczyna się od dnia jej zawarcia,

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu decyzji Prezes UOKiK „(…)zasadne jest uznanie, że art. 38 pkt 1) UoPK nie będzie odnosił się do umów, w których występują dwa równorzędne świadczenia główne po stronie przedsiębiorcy: przeniesienie własności rzeczy i wykonanie usługi, ani gdy świadczeniem głównym (dominującym) jest przeniesienie własności rzeczy, a wykonanie usługi stanowi świadczenie uboczne. Przykładowo, taka sytuacja ma miejsce, gdy strony zawierają umowę, na podstawie której przedsiębiorca zobowiązuje się do przeniesienia własności rzeczy do majątku konsumenta (świadczenie główne) i zainstalowania jej w domu konsumenta (świadczenie uboczne)7 . W ocenie Prezesa Urzędu, w niniejszym przypadku nie jest zatem możliwe wyłączenie prawa konsumentów do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 pkt 1) UoPK. Wyjątek przewidziany w tym przepisie nie dotyczy bowiem umów o świadczenie usług, objętych art. 6 UoPK. Tymczasem, Przedsiębiorca nie świadczy de facto wyłącznie usług w postaci montażu pieca gazowego. Rzeczywistym celem zawieranych przez niego umów z konsumentami jest sprzedaż pieców gazowych – jako świadczenie główne oraz ich montaż – jako wykonanie usługi ubocznej. Wykonanie w pełni przedmiotowej usługi nie ma znaczenia dla prawa do odstąpienia od zawartych umów, gdyż w dalszym ciągu konsumenci mogą z niego skorzystać.

PrawoSpolek
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Ostatnie wpisy

Najczęściej komentowane