728 x 90

Od 31 października 2021 r. wysokie kary pieniężne za brak zgłoszenia i aktualizacji danych w rejestrze CRBR przez fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie i trusty

Od 31 października 2021 r. wysokie kary pieniężne za brak zgłoszenia i aktualizacji danych w rejestrze CRBR przez fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie i trusty

Od 2019 roku istnieją przepisy nakładające na spółki obowiązek zgłaszania i aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych. Do października 2021 z obowiązku takiego wyłączone były spółki partnerskie. Ustawodawca postanowił jednak rozszerzyć ten obowiązek nie tylko na spółki partnerskie ale i na dodatkowe podmioty takie jak np. fundacje, stowarzyszenia czy spółdzielnie.

Od 31 października 2021 roku rozszerzony zostanie krąg podmiotów zobowiązanych do zgłaszania i aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązek taki nałożony zostanie na następujące podmioty:

 • spółki partnerskie;
 • spółki europejskie;
 • spółdzielnie;
 • spółdzielnie europejskie;
 • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • fundacje.
 • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:

a) mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

b) nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;

 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;

Przypomnijmy również, że ustawodawca przewidział w art. 150 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu następujące kary administracyjne:

 • publikacja informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przepisów ustawy przez tę instytucję w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
 • nakaz zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności;
 • cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności regulowanej;
 • zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę odpowiedzialną za naruszenie przez instytucję obowiązaną przepisów ustawy, przez okres nie dłuższy niż rok;
 • kara pieniężna, przy czym karę pieniężną nakłada się do wysokości dwukrotności kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez instytucję obowiązaną w wyniku naruszenia albo – w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kwoty tej korzyści lub straty – do wysokości równowartości kwoty 1 000 000 eur

Pamiętać również należy, że obowiązek zgłoszenia dotyczy nie tylko podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Przeczytaj również:

Obowiązek aktualizacji danych w CRBR

Masz pytania ?

Napisz do mnie, porozmawiajmy !

piotr.bazyluk@prawospolekhandlowych.pl

1 comment
PrawoSpolek
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

1 Comment

Ostatnie wpisy

Najczęściej komentowane