728 x 90

Nieudzielenie absolutorium zarządowi spółki z o.o. – czy należy się tego obawiać?

Nieudzielenie absolutorium zarządowi spółki z o.o. – czy należy się tego obawiać?

Członkowie zarządu podlegają corocznej ocenie przez zgromadzenie wspólników. Ich działania mogą zostać zaakceptowane przez wspólników lub nie. Czy nieudzielenia absolutorium należy się obawiać ? Czy udzielenie absolutorium członkowi zarządu, całkowicie chroni go od odpowiedzialności ?

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, co roku wspólnicy rozliczają poszczególnych członków zarządu z podejmowanych i przez nich działań. Wyrażenie aprobaty dla działań członka zarządu lub jej braku następuje poprzez podjęcie uchwały przez wspólników o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium dla danego członka zarządu. Uchwały takie podejmowane są na zgromadzeniu wspólników.

Czy powinieneś się martwić, jeżeli wspólnicy nie udzielą Ci absolutorium ?

Czy udzielenie absolutorium zwalnia mnie od odpowiedzialności za długi spółki ?

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają za długi spółki solidarnie i osobiście (całym swoim majątkiem), w przypadku gdy egzekucja wobec spółki okaże się bezskuteczna. Mogą oni wyłączyć taką odpowiedzialność, jeżeli podejmą w odpowiednim czasie stosowne działania np. zgłoszą w terminie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Udzielenie absolutorium członkowi zarządu ma charakter wewnętrzny. Nie jest ono skuteczne wobec osób trzecich np. wierzycieli spółki, wobec czego nie wyłącza ono odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za długi tej spółki.


W przypadku gdy spółka będzie zadłużona i zarząd spółki nie podejmie w odpowiednim czasie działań zwalniających go od odpowiedzialności za długi spółki np. nie zgłosi wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, to pomimo udzielenia mu absolutorium przez wspólników, każdy z członków zarządu może być odpowiedzialny solidarnie i osobiście za długi spółki.

Drugim rodzajem odpowiedzialności, której podlega każdy z członków zarządu jest odpowiedzialność wobec samej spółki, za szkody jej wyrządzone. Członkowie zarządu w trakcie roku obrotowego podejmują szereg decyzji. Jedne są prawidłowe inne mogą być błędne. Odpowiedzialność członka zarządu wobec spółki powstaje w sytuacji, gdy podejmowane przez niego decyzje wyrządzą spółce szkodę. W takim jednak wypadku, udzielenie członkowi zarządu absolutorium za rok obrotowy, w którym takie naruszenie nastąpiło może zwolnić go od odpowiedzialności wobec spółki, jeżeli okoliczności te ujawnione zostały wspólnikom. Co ważne jednak udzielenie absolutorium ani nawet zrzeczenie się przez spółkę roszczeń o odszkodowanie nie zwalnia członka zarządu od odpowiedzialności w przypadku ogłoszenia upadłości spółki lub wytoczenia powództwa o odszkodowanie, samodzielnie przez wspólnika (patrz art. 296 ksh poniżej)

Część doktryny uważa, że udzielenie absolutorium członkowi zarządu, który ujawnił wspólnikom swoje działania wyrządzające szkodę, stanowi akceptacje takich działań

Z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2014 r. (sygn. II CSK 627/13) można a contrario wysunąć tezę, że ujawnienie wspólnikom przez członka zarządu wszystkich faktów i dokumentów dotyczących działalności zarządu i spółki, w określonych sytuacjach, umożliwia takiemu członkowi zarządu podniesienie skutecznego zarzutu wobec wspólnika większościowego, który głosował za udzieleniem absolutorium, a następnie wniósł powództwo o naprawienie szkody.

Ważne przepisy:

Art. 293 [Zawinione czyny członków władz]
§ 1. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy.
§ 2. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.


Art. 295 [Powództwo wspólnika; ochrona pozwanego]

§ 1. Jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy wspólnik może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce.

§ 2. Na żądanie pozwanego, zgłoszone przy pierwszej czynności procesowej, sąd może nakazać złożenie kaucji na zabezpieczenie pokrycia szkody grożącej pozwanemu. Wysokość i rodzaj kaucji sąd określa według swojego uznania. W przypadku niezłożenia kaucji w wyznaczonym przez sąd terminie pozew zostaje odrzucony.

§ 3. Na kaucji służy pozwanemu pierwszeństwo przed wszystkimi wierzycielami powoda.

§ 4. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu.


Art. 296 [Nieskuteczność zwolnienia z odpowiedzialności] 

W przypadku wytoczenia powództwa przez wspólnika na podstawie art. 295 oraz w razie upadłości spółki, osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę wspólników udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez spółkę zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie.

Zapisz się do naszego newslettera

  • bez spamu,
  • otrzymuj dodatkowe materiały
  • pozostań z nami w kontakcie

Po zarejestrowaniu wyślemy do Ciebie email w celu potwierdzenia Twojego adresu email. Już się nie możemy doczekać aż dołączysz do naszej społeczności.

Please wait...

Dziękujemy Ci, że zapisałeś się do naszego newslettera !

Masz pytania ?

Napisz do mnie, porozmawiajmy !

piotr.bazyluk@prawospolekhandlowych.pl

PrawoSpolek
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Ostatnie wpisy

Najczęściej komentowane