728 x 90Latest Posts

Top Authors

 • Ochrona dóbr osobistych osoby prawnej

  Ochrona dóbr osobistych osoby prawnej0

  W polskim systemie prawnym ochrona dóbr osobistych wynika przede wszystkim z art.  47 Konstytucji Rzeczypospolitej zgodnie z którym „Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko

  READ MORE
 • Czy brak wskazania waluty w wekslu powoduje jego nieważność ?

  Czy brak wskazania waluty w wekslu powoduje jego nieważność ?0

  Prawo wekslowe to  jedna z bardziej  rygorystycznych dziedzin prawa. Rygor ten, widać przede wszystkim w wymogach jakie winien spełniać weksel. Niejednokrotnie nieprawidłowe wypełnienie weksla lub niewypełnienie wszystkich jego elementów skutkuje jego nieważnością. Odstępstwa od tej reguły przewidziane są co prawda w ustawie prawo wekslowe, niemniej jednak Sąd Najwyższy Uchwałą  z dnia 17 kwietnia 2015 r. III CZP 11/15 wskazał, że

  READ MORE
 • Jak zmienić umowę spółki komandytowej gdy komplementariuszem jest spółka z o.o.

  Jak zmienić umowę spółki komandytowej gdy komplementariuszem jest spółka z o.o.0

  Spółka komandytowa to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Zawarcie umowy spółki komandytowej wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Umowa taka może być również zawarta przy wykorzystaniu wzorca

  READ MORE